Produkcja

Urządzenia i sprzęt pomocniczy produkowany w firmie.

EMIOTEST 3114 - Zestaw pyłomierza grawimetrycznego

 Automatyczny pyłomierz EMIOTEST 3114 w nowatorskim rozwiązaniu technicznym, jest urządzeniem przenośnym, przeznaczonym do wykonywania w kanałach zamkniętych okresowych pomiarów stężenia pyłu w gazach (np. w spalinach) oraz wyznaczania strumienia masy pyłu, np. emisji pyłu do powietrza. Pomiar oparty jest na sposobie izokinetycznego poboru częściowego strumienia badanego gazu i wydzieleniu z niego cząstek stałych zgromadzonych na materiale filtracyjnym. Pomiar może być wykonywany zarówno w trybie filtracji wewnętrznej lub zewnętrznej. Rozbudowane wyposażenie zewnętrzne zestawu pyłomierza pozwala również na niezależny pomiar strumienia objętości (przepływu) gazu w badanym kanale oraz na niezależny pomiar stopnia zawilżenia gazu.

Rozwiązania techniczne urządzeń, algorytm sterujący pomiarem oraz obliczenia są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie normami: normą krajową PN-Z-04030-7:1994 Badanie zawartości pyłu. Pomiar stężenia i strumienia masy pyłu w gazach odlotowych metodą grawimetryczną (odpowiednik normy ISO 9096) oraz zgodnie z normą europejską PN-EN-13284-1 Emisja ze źródeł stacjonarnych - Oznaczanie masowego stężenia pyłu w zakresie niskich wartości Część 1: Manualna metoda grawimetryczna oraz zgodnie z normą E 9096 Stationary source emissions-Manual determination of mass concentration of particulate matter. 

Cyfrowy przepływomierz typu DFM 2006

 Jest to nowe rozwiązanie z serii urządzeń produkowanych w EMIO, przeznaczonych do pomiaru strumienia objętości gazów w kanałach zamkniętych. Podobnie jak w przepływomierzach typu DFM 1194/1197, działanie przepływomierza DFM 2006 oparte jest na zasadzie mikromanometrycznego pomiaru różnicy ciśnień.

Przepływomierz wyposażony jest we własną sondę temperaturową oraz może być wyposażony w sondę do pomiaru wilgotności gazu. Może być używany z wszelkiego rodzaju rurkami spiętrzającymi, dla których ustalona została wartość stałej K.

Przyrząd jest szczególnie przydatny do określania profilu prędkości gazu w kanale poprzez rejestrację rozkładu ciśnień dynamicznych w badanym przekroju. Program aplikacyjny obsługujący pracę przepływomierza wykonuje bieżące obliczenia prędkości gazu w kanale. Wyniki końcowe przedstawiane są w formie raportu zawierającego obliczone wartości strumienia gazu odniesionego do warunków rzeczywistych i umownych dla gazu suchego i gazu wilgotnego.

Przepływomierz DFM 2006 przeznaczony jest dla służb ochrony środowiska w elektrociepłowniach, elektrowniach, hutach i dużych zakładach przemysłowych, a także dla inspektoratów ochrony środowiska, w instalacjach laboratoryjnych przy pomiarach przepływu w rurowych kanałach zamkniętych, wyposażonych w dowolny rodzaj zwężki pomiarowej.

Algorytm obliczeń strumienia objętości gazu jest zgodny z zaleceniami norm PN-Z-04030-7:1994 (ISO 9096:1992) oraz PN-EN 13294. 

Karta informacyjna

CMWT 2007 - Cyfrowy miernik do pomiaru wilgotności względnej i temperatury gazu w kanale

 Urządzenie przeznaczone jest do bezpośredniego pomiaru wilgotności względnej i temperatury gazu w kanałach, w warunkach bez obecności kondensatu i sadzy. Urządzenie umożliwia rejestrację oraz wyliczanie wartości stopnia zawilżenia gazu X oraz wykonuje raporty z pomiarów. Dane można również przesłać do komputera. 

Karta informacyjna

Zestawy uzupełniające do pyłomierza

 1. Zestaw urządzeń do poboru próbek gazowych z bocznym strumieniem aspirowanym

 2. Główne elementy zestawu:
  1. Prędkościowa, ogrzewana sonda z tytanowym torem aspiracyjnym z regulacją temperatury.
  2. Ogrzewany separator pyłu z tytanowym torem poboru.
  3. Chłodziarka.
  4. Jednostka sterująca pyłomierza grawimetrycznego typu EMIOTEST 3114 lub 2598.
  5. Ogrzewany, tytanowy trójnik rozdziału strumienia, na wysoko-przepływowy do poboru próbek cząstek stałych metodą izokinetyczną i na nisko-przepływowy do poboru próbek substancji gazowych metodą aspiracyjną.
  6. Ogrzewany elastyczny przewód rurowy (wąż) z regulacją temperatury.
  7. Stelaż z płuczkami.
  8. Aspirator EAS 1203.
  9. Agregat zasysający AZ-15.

 3. Zestaw urządzeń do poboru próbek gazowych w strumieniu izokinetycznym

 4. Głównymi elementami zestawu są następujące zespoły:
  1. Prędkościowa, ogrzewana sonda z tytanowym torem aspiracyjnym.
  2. Ogrzewany separator pyłu z tytanowym torem poboru.
  3. Jednostka sterująca pyłomierza grawimetrycznego typu EMIOTEST 3114 lub 2598.
  4. Chłodziarka.
  5. Zestaw do poboru próbek substancji WWA/PCDD/PCDF.
  6. Agregat zasysający AZ-15.
 Karta informacyjna

ZPPW - Zestaw do poboru próbek pyłu z pyłoprzewodów

 Zestaw urządzeń oznaczony jako ZPPW jest dodatkowym wyposażeniem pyłomierza EMIOTEST 3114, przeznaczonym do poboru metodą grawimetryczną reprezentatywnej próby pyłu z przewodów pyłowo-gazowych, charakteryzujących się wysoka koncentracją pyłu w gazach.

Zestaw ZPPW w połączeniu z pyłomierzem EMIOTEST 3114 umożliwia, w zależności od potrzeb i zastosowanej konfiguracji urządzeń, wykonanie nastepujących pomiarów:
 • pomiar parametrów przepływającego gazu, ciśnienie, temperatura, wilgotoność, prędkość, wyznaczenie strumienia objętości przepływającej mieszanki pyłowo-gazowej,
 • pobór próbki pyłu w celu wykonania dalszych badań właściwości fizykochemicznych pyłu (analizy techniczne, elementarne, granulometryczne, gęstość, rezystywność i inne),
 • pomiar stężenia i strumienia masy pyłu.
Karta informacyjna

LSSE-2 - Laboratoryjne stanowisko do weryfikacji urządzeń

 LSSE-2 służy do wykonywania przez uzytkownika okresowych weryfikacji poprawności działania, produkowanych przez EMIO grawimetrycznych pyłomierzy serii EMIOTEST oraz przepływomierzy serii DFM. Sprawdzenia takie, mają charakter kontrolny spełniają wymagania systemu jakości, stawiane akredytowanym laboratoriom badawczym przez normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Przeprowadzenie czynności sprawdzających umożliwia utrzymanie przyrządu w pełnej gotowości funkcjonalnej i gwarantuje zapewnienie jakości wyników badania/pomiarów.

Wyposażenie stanowiska pozwala na sprawdzenie wszystkich torów pomiarowych (temperatury, ciśnienia, wilgotność), w podłączonym do niego pyłomierzu EMIOTEST lub przepływomierzu DFM. Sprawdzenie dokonuje się metodą porównań wskazań wartości kontrolowanych parametrów w pyłomierzu oraz w stanowisku. Różnice w porównywanych wartościach danych wielkości, wykraczające poza granice wyznaczone sumą błędów bezwzględnych poszczególnych torów pomiarowych w urządzeniu i stanowisku, są informacją dla użytkownika o konieczności adjustacji lub ewentualnej naprawie przyrządu.

Karta informacyjna

Kontroler natężenia przepływu KNP-3

 Kontroler natężenia przepływu przeznaczony jest do sprawdzenia poprawności wskazania natężenia strumienia przez pyłomierz typu EMIOTEST 2598 oraz EMIOTEST 3114.

Urządzenie przeznaczone jest do stosowania bezpośrednio na obiekcie pomiarowym, prezentuje na wyświetlaczu gotowy wynik do porównania z wynikiem wskazanym przez pyłomierz.

Weryfikacja poprawności działania urządzenia przed rozpoczęciem pomiarów jest wymagana przez system jakości w akredytowanych laboratoriach badawczych, zgodnie z normą PN-EN 15259:2011.

Przeprowadzenie czynności sprawdzających umożliwia utrzymanie przyrządu w pełnej gotowości funkcjonalnej, co gwarantuje zapewnienie jakości wyników realizowanego badania/pomiarów.

Kontroler KNP-3 mierzy strumień objętości metodą zwężkową z uwzględnieniem temperatury, ciśnień oraz wilgotności mierzonego gazu. Metalowa obudowa z wewnętrznym termostatowaniem umożliwia kontrolę wskazania pyłomierza bezpośrednio przed rozpoczęciem pomiaru na obiekcie pomiarowym. Filtr wejściowy oraz specjalne złącza zapewniają ochronę elementów pomiarowych kontrolera przed zapyleniem.

Karta informacyjna

Aspiracyjne sondy prędkościowe jednoczęściowe

Aspiracyjne sondy prędkościowe typu „S”, w zestawie pyłomierza EMIOTEST 3114, EMIOTEST 2598 pozwalają na izokinetyczny pobór próbki pyłu ze strumienia gazów odlotowych pochodzących z procesów technologicznych lub operacji technicznych, w celu oznaczenia stężenia oraz strumienia masy pyłu.

Pobór próbki pyłu prowadzony jest metodą izokinetycznej aspiracji. Sonda, zgodnie z wymaganiami norm PN-Z-04030-1 i PN-EN 13284-1, stosowana jest zarówno w filtracji wewnętrznej jak i zewnętrznej, w komplecie z wybraną końcówką aspiracyjną oraz separatorem pyłu (do filtracji wewnętrznej typu FG-xx lub FT-50, do filtracji zewnętrznej typu FZ-xx lub FD-xx , pochodzących z prod. EMIO).

Cały tor poboru próbki pyłu może być wykonany ze stali kwasoodpornej lub z tytanu. Połączenia elementów sondy, z wyłączeniem toru aspiracji, są wykonane z wykorzystaniem lutów twardych co pozwala na stosowanie do poboru gazów o temperaturze do 600 °C. W sondach w wykonaniu wysokotemperaturowym (do 1100 °C) elementy są łączone metodą spawania plazmowego.

Wszystkie prezentowane sondy są wykonywane w wersji nieogrzewanej, natomiast w wersji ogrzewanej wykonywane są również SP-ss, SP-so, S-sfw.

Sondy ogrzewane wykonywane są z torem poboru próbki z tytanu, stosowane znajdują zastosowanie głównie w poborze próbek na oznaczanie WWA/PCDD/PCDF/par metali ciężkich/SO2/rtęci/HCL/HF i wszędzie tam gdzie jest wymagany tor z tytanu.

Kształt głowicy odpowiada typom sond, trzon sondy jest wyposażony w system ogrzewania, poziom temperatury jest kontrolowany poprzez regulator typu RT200 lub przez stabilizator typu ST-os. Zasilanie ogrzewania jest przez wspólny transformator.

Karta informacyjna

Aspiracyjne segmentowe nieogrzewane sondy prędkościowe

 Segmentowe, nieogrzewane aspiracyjne sondy prędkościowe typu „S” w zestawie pyłomierza EMIOTEST 3114, pozwalają na pobór próbki pyłu ze strumienia gazów odlotowych pochodzących z procesów technologicznych lub operacji technicznych w celu oznaczenia stężenia oraz strumienia masy pyłu. Sonda składa się z wybranej głowicy połączonej z wybranym segmentem/segmentami oraz przyłączonym rozdzielaczem toru aspiracji i torów impulsowych. W głowicach sond jest zabudowana rurka spiętrzająca z systemem czujników piezometrycznych typu S. Każda głowica zakończona jest rurowym wyjściem aspiracyjnym oraz rurowymi wyjściami torów impulsowych. Trzon głowicy i trzony segmentów posiadają średnice 38 mm.

Pobór próbki pyłu prowadzony jest metodą izokinetycznej aspiracji. Sonda, zgodnie z wymaganiami norm PN-Z-04030-1 i PN-EN 13284-1, stosowana może być zarówno w filtracji wewnętrznej jak i zewnętrznej, w komplecie z wybraną końcówką aspiracyjną oraz separatorem pyłu (do filtracji wewnętrznej typu FG-xx lub FT-50, do filtracji zewnętrznej typu FZ-xx lub FD-xx , pochodzących z prod. EMIO).
Cały tor poboru próbki pyłu oraz trzony głowic i segmentów są wykonane ze stali kwasoodpornej. Jedynie elementy łączące typu głowic i segmentów są wykonane z mosiądzu. Połączenia elementów są wykonane z wykorzystaniem lutów twardych co pozwala na stosowanie do poboru gazów o temperaturze do 800 °C.

Karta informacyjna

Jednoczęściowe, segmentowe, głowice rurek spiętrzających

 Rurki spiętrzające przeznaczone są do pomiaru prędkości gazu w kanałach zamkniętych. Wykonywane są w wersji jednoczęściowej lub segmentowej do połączenia z głowicą dokręcaną. Segmenty stosowane są dla zestawiania rurek spiętrzających o wymaganej długości. Segmenty mogą być wykonane w całości ze stali kwasoodpornej. Każdy segment zakończony jest w sposób umożliwiający połączenie z następnym segmentem lub rozdzielaczem.

Karta informacyjna

Separatory pyłu do zastosowania w filtracji wewnętrznej

 Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe EMIO oferuje separator pyłu wykonany ze stali kwasoodpornej lub tytanu. Separator jest przeznaczony do filtracji wewnętrznej, które pozwalają na stosowanie materiałów filtracyjnych w postaci wkładów płaskich lub gilzowych.

Karta informacyjna

Ogrzewane separatory pyłu do filtracji zewnętrznej

 Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe EMIO oferuje ogrzewane separatory pyłu wykonane w części aspiracyjnej ze stali kwasoodpornej lub tytanu. Separatory są przeznaczone do filtracji zewnętrznej. Wymiary komory filtracyjnej pozwalają na stosowanie materiałów filtracyjnych w postaci filtrów płaskich lub gilzowych. Do ogrzewania zastosowane są grzałki, zasilane napięciem bezpiecznym 24 V AC. Temperatura ogrzewania separatora może być sterowana przez dołączony regulator lub stabilizator temperatury.

Karta informacyjna

Copyright ©2023 EMIO P.I.W. Sp. z o.o., All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem